Pití vodíková vody zvyšuje výdrž a zmírňuje psychometrickou únavu

Akutní fyzická zátěž zvyšuje reaktivní formy kyslíku v kosterních svalech, co vede k poškození tkáně a únavě. Molekulární vodík (H2) působí přímo nebo nepřímo jako terapeutický antioxidant tím, že indukuje antioxidační enzymy. Účinek pitné vody H2 (voda nasycená molekulárním vodíkem H2) na psychometrickou únavu a vytrvalostní kapacitu byl zkoumán randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií.

V experimentu 1 pili všichni účastníci studie v prvním cyklu ergometrického (zátěžového) cvičení pouze placebo vodu a pro srovnání pak 30 minut před druhým cyklem cvičení pila část z účastníků H2 vodu a zbytek placebo vodu. U těchto zdravých, netrénovaných účastníků (n= 99) byla psychometrická únava, která je posuzována vizuální analogovou škálou, výrazně snížená po mírném cvičení ve skupině, která pila vodu H2. Když byla každá skupina rozdělena do dvou podskupin, podskupina s vyššími hodnotami únavy podle vizuální analogové škály byla víc citlivá na účinky vody H2. V experimentu 2 se trénovaní účastníci (n= 60) podrobili podobnému mírnému ergometrickému (zátěžovému) cvičení jako v experimentu 1, ale cvičení bylo provedeno 10 minut po vypití vody H2.

Fyzická výdrž i únava byly výrazně zlepšeny u podskupiny, která pila před cvičením vodu H2, jak bylo posouzeno: maximální spotřebou kyslíku VO2max neboli maximální aerobní kapacita vyjadřuje objem kyslíku, jenž je člověk při maximálním výkonu schopen zpracovat k tvorbě energie. Více kyslíku spotřebovaného ve svalech znamená více energie vytvářené efektivním aerobním způsobem, méně odpadních látek a tím i vyšší výkon a oddálení únavy. Borgovou stupnicí Borgova škála je hodnotová stupnice, díky které se můžou subjektivně vyhodnotit pocity zatížení jednotlivce při různých pohybových aktivitách.

Lze konstatovat, že se jedná o vnímání podnětů jak z vnějšího, tak vnitřního prostředí, které se přijmou pomocí receptorů. Bylo tedy potvrzeno, že pití vody H2 těsně před cvičením nejen zvyšuje vytrvalost, ale vykazuje i účinky proti únavě.

Zdroj NCBI